Coil tape collated screws

Model Number เส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาว การใช้งาน: Drywall to steel การใช้งาน: Drywall to wood
F-32830 3.5มม. (0.139") 25มม. (1")
F-32843 3.5มม. (0.139") 28มม. (1-1/8")
F-32856 3.5มม. (0.139") 41มม. (1-5/8")
F-32869 3.8มม. (0.146") 25มม. (1")
F-32872 3.8มม. (0.146") 28มม. (1-1/8")
F-32885 3.8มม. (0.146") 32มม. (1-1/4")
F-32898 3.8มม. (0.146") 41มม. (1-5/8")