Countersink bit with three 90° cutting edges

Model Number เส้นผ่าศูนย์กลางดอกสว่าน ความยาวรวม จำนวนชิ้นต่อแพ็ค การใช้งาน
D-39095 6.3มม. 45มม. 1 M3
D-39104 8.3มม. 50มม. 1 M4
D-39110 10.4มม. 50มม. 1 M5
D-39126 12.4มม. 56มม. 1 M6
D-39132 16.5มม. 60มม. 1 M8
D-39148 20.5มม. 63มม. 1 M10
D-39154 25มม. 67มม. 1 M12